فردوسیداستان سیاوش

بخش ۷- آمدن سیاوش دو دیگر بار به شبستان‏