داستان رستم و شغاد

 • بخش ۸

  چو شد روزگار تهمتن به سر به پیش آورم داستانی دگر چو گشتاسپ را تیره شد روی بخت بیاورد جاماسپ…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۷

  چنین گفت رودابه روزی به زال که از زاغ و سوک تهمتن بنال همانا که تا هست گیتی فروز ازین…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۶

  فرامرز چون سوک رستم بداشت سپه را همه سوی هامون گذاشت در خانهٔ پیلتن باز کرد سپه را ز گنج…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۵

  ازان نامداران سواری بجست گهی شد پیاده گهی برنشست چو آمد سوی زابلستان بگفت که پیل ژیان گشت با خاک…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۳

  بداختر چو از شهر کابل برفت بدان دشت نخچیر شد شاه تفت ببرد از میان لشکری چاه‌کن کجا نام بردند…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۴

  چو با خستگی چشمها برگشاد بدید آن بداندیش روی شغاد بدانست کان چاره و راه اوست شغاد فریبنده بدخواه اوست…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۲

  چنین گوید آن پیر دانش‌پژوه هنرمند و گوینده و با شکوه که در پرده بد زال را برده‌ای نوازندهٔ رود…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۱

  یکی پیر بد نامش آزاد سرو که با احمد سهل بودی به مرو دلی پر ز دانش سری پر سخن…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا