فردوسی

 • تصویر از بخش ۲۰

  بخش ۲۰

  دبیر جهاندیده را پیش خواند بران پیشگاه بزرگی نشاند بفرمود تا نامه پاسخ نوشت بیاراست چون مرغزار بهشت ز بس…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از بخش ۱۸

  بخش ۱۸

  ببود اندر آن شهر خسرو سه روز چهارم چو بفروخت گیتی فروز بابر اندر آورد برنده تیغ جهانجوی شد سوی…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از بخش ۱۷

  بخش ۱۷

  چو بگذشت لشکر بران تازه بوم بتندی همی‌راند تا مرز روم چنین تا بیامد بران شارستان که قیصر ورا خواندی…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از بخش ۱۶

  بخش ۱۶

  همی‌تاخت خسرو به پیش اندرون نه آب وگیا بود و نه رهنمون عنان را بدان باره کرده یله همی‌راند ناکام…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از بخش ۱۴

  بخش ۱۴

  چوپیدا شد آن چادر قیرگون درفشان شد اختر بچرخ اندرون چو آواز دارندهٔ پاس خاست قلم خواست بهرام و قرطاس…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از بخش ۱۵

  بخش ۱۵

  همی‌بود بندوی بسته چو یوز به زندان بهرام هفتاد روز نگهبان بندوی بهرام بود کزان بند او نیک ناکام بود…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از بخش ۱۳

  بخش ۱۳

  چو خورشید خنجر کشید از نیام پدید آمد آن مطرف زردفام فرستاد و گردنکشان را بخواند برتخت شاهی به زانو…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از بخش ۱۲

  بخش ۱۲

  چوروی زمین گشت خورشید فام سخن گوی بندوی برشد ببام ببهرام گفت ای جهاندیده مرد برانگه که برخاست از دشت…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از بخش ۱۱

  بخش ۱۱

  چوبهرام رفت اندر ایوان شاه گزین کرد زان لشکر کینه خواه زره‌دار و شمشیر زن سی‌هزار بدان تا شوند از…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از بخش ۹

  بخش ۹

  ز لشکر گزین کرد بهرام شیر سپاهی جهانگیر وگرد دلیر چوکردند و با او دبیران شمار سپه بود شمشیر زن…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن