داستان هفتخوان اسفندیار

 • بخش ۱۵

  چو آن نامه برخواند اسفندیار ببخشید دینار و برساخت کار جز از گنج ارجاسپ چیزی نماند همه گنج خویشان او…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۱۴

  دبیر جهاندیده را پیش خواند ازان چاره و چنگ چندی براند بر تخت بنشست فرخ دبیر قلم خواست و قرطاس…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۱۲

  چو تاریکتر شد شب اسفندیار بپوشید نو جامهٔ کارزار سر بند صندوقها برگشاد یکی تا بدان بستگان جست باد کباب…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۱۳

  چو ماه از بر تخت سیمین نشست سه پاس از شب تیره اندر گذشت همی پاسبان برخروشید سخت که گشتاسپ…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۱۱

  شب آمد یکی آتشی برفروخت که تفش همی آسمان را بسوخت چو از دیده‌گه دیده‌بان بنگرید به شب آنش و…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۹

  وز انجا بیامد به پرده‌سرای ز بیگانه پردخت کردند جای پشوتن بشد نزد اسفندیار سخن رفت هرگونه از کارزار بدو…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۱۰

  چو خورشید تابان ز گنبد بگشت خریدار بازار او در گذشت دو خواهرش رفتند ز ایوان به کوی غریوان و…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۸

  چو یک پاس بگذشت از تیره شب به پیش اندر آمد خروش جلب بخندید بر بارگی شاه نو ز دم…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۷

  ازان پس بفرمود تا گرگسار بیامد بر نامور شهریار بدادش سه جام دمادم نبید می سرخ و جام از گل…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۶

  جهانجوی پیش جهان‌آفرین بمالید چندی رخ اندر زمین بران بیشه اندر سراپرده زد نهادند خوانی چنانچون سزد به دژخیم فرمود…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا