منوچهر

بخش ۳۵- اندرز کردن منوچهر پسرش را

منوچهر را سال شد بر دو شست ز گیتی همی بار رفتن ببست ستاره‌شناسان بر او شدند همی ز آسمان…

بیشتر بخوانید »

بخش ۳۴- آمدن سام به دیدن رستم‏

چو آگاهی آمد به سام دلیر که شد پور دستان همانند شیر کس اندر جهان کودک نارسید بدین شیر مردی…

بیشتر بخوانید »

بخش ۳۳- نامگذارى رستم

بیامد یکی موبدی چرب دست مر آن ماه رخ را به می کرد مست بکافید بی‌رنج پهلوی ماه بتابید مر…

بیشتر بخوانید »

بخش ۳۲- گفتار اندر زادن رستم‏

بسی برنیامد برین روزگار که آزاده سرو اندر آمد به بار بهار دل افروز پژمرده شد دلش را غم و…

بیشتر بخوانید »

بخش ۳۱- رسیدن سام و دستان به کابل‏

بگوید که آمد سپهبد ز راه ابا زال با پیل و چندی سپاه فرستاده تازان به کابل رسید خروشی برآمد…

بیشتر بخوانید »

بخش ۳۰- رسیدن زال به نزدیک سام‏

همی رند دستان گرفته شتاب چو پرنده مرغ و چو کشتی برآب کسی را نبد ز آمدنش آگهی پذیره نرفتند…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲۹- پاسخ نامه سام از منوچهر

پس آن نامهٔ سام پاسخ نوشت شگفتی سخنهای فرخ نوشت که ای نامور پهلوان دلیر به هر کار پیروز برسان…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲۸- هنر نمودن زال در پیش منوچهر

چو زال این سخنها بکرد آشکار ازو شادمان شد دل شهریار به شادی یکی انجمن برشگفت شهنشاه گیتی زهازه گرفت…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲۶- پژوهش کردن موبدان از زال‏

چنین گفت پس شاه گردن فراز کزین هر چه گفتید دارید راز بخواند آن زمان زال را شهریار کزو خواست…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲۷- پاسخ دادن زال موبدان را

زمانی پر اندیشه شد زال زر برآورد یال و بگسترد بر وزان پس به پاسخ زبان برگشاد همه پرسش موبدان…

بیشتر بخوانید »