فرهنگ معین

آب سکندر

(بِ س ِ کَ دَ)(اِمر.) نک آب حیات.

دکمه بازگشت به بالا