فرهنگ معین

آب برداشتن

(بَ تَ) (مص ل.) فرق داشتن هدف باطنی با اعمال ظاهری.

دکمه بازگشت به بالا