فرهنگ معین

آب باختن

(تَ) (مص ل.)از دست دادن شکوه و هیبت.

دکمه بازگشت به بالا