فرهنگ معین

آب گرفتن

(گِ رِ تَ)
۱- (مص م.) عصاره گرفتن، استخراج شیرة میوه.
۲- (مص ل.) به آبرو و اعتبار رسیدن.

دکمه بازگشت به بالا