مواعظ

بیت ۷۱

چو نفس آرام می‌گیرد چه در قصری چه در غاری چو خواب آمد چه بر تختی چه در پایان دیواری

بیشتر بخوانید »

بیت ۶۷

این باد و بروت و نخوت اندر بینی آن روز که از عمل بیفتی بینی

بیشتر بخوانید »

بیت ۶۸

آن گوی که طاقت جوابش داری گندم نبری به خانه چون جو کاری

بیشتر بخوانید »

بیت ۶۹

مردی نه به قوتست و شمشیرزنی آنست که جوری که توانی نکنی

بیشتر بخوانید »

بیت ۷۰

به پارسایی و رندی و فسق و مستوری چو اختیار به دست تو نیست معذوری

بیشتر بخوانید »

بیت ۶۴

ز خیرت خیر پیش آید، بکن چندانکه بتوانی مکافات بدی کردن، نمی‌گویم تو خود دانی

بیشتر بخوانید »

بیت ۶۵

اگر بریان کند بهرام، گوری نه چون پای ملخ باشد ز موری

بیشتر بخوانید »

بیت ۶۶

نداند آنکه درآورد دوستان از پای که بی‌خلاف بجنبند دشمنان از جای

بیشتر بخوانید »

بیت ۶۰

الهی عاقبت محمود گردان به حق صالحان و نیکمردان

بیشتر بخوانید »

بیت ۶۱

هر که با من بدست و با تو نکو دل منه بر وفای صحبت او

بیشتر بخوانید »