مواعظ

مثلثات

خلیلی الهدی انجی و اصلح ولکن من هداه الله افلح نصیحت نیکبختان گوش گیرند حکیمان پند درویشان پذیرند گش ایها…

بیشتر بخوانید »

بیت ۷۸

خدا را در فراخی خوان و در عیش و تن آسانی نه چون کارت به جان آید خدا از جان…

بیشتر بخوانید »

بیت ۷۹

گهی کاندر بلا مانی … … … خدا خوانی چو بازت عافیت بخشد سر از طاعت بگردانی

بیشتر بخوانید »

باقی مفردات

می‌میرم و همچنان نظر بر چپ و راست تا آنکه نظر در او توان کرد کجاست؟ از روی نکو صبر…

بیشتر بخوانید »

بیت ۷۴

نقاب از بهر آن باشد که بربندند روی زشت تو زیبایی بنام ایزد چرا باید که بربندی

بیشتر بخوانید »

بیت ۷۵

از دست کسی بستده هر روز عطایی معذور بدارندش یک روز جفایی

بیشتر بخوانید »

بیت ۷۶

ای گرگ نگفتمت که روزی بیچاره شوی به دست یوزی

بیشتر بخوانید »

بیت ۷۷

کدام قوت و مردانگی و برنایی که خشم‌گیری و با نفس خویش برنایی

بیشتر بخوانید »

بیت ۷۱

چو نفس آرام می‌گیرد چه در قصری چه در غاری چو خواب آمد چه بر تختی چه در پایان دیواری

بیشتر بخوانید »

بیت ۷۲

شمع کز حد به در بیفروزی بیم باشد که خانمان سوزی

بیشتر بخوانید »