پادشاهی یزدگرد هجده سال بود

بخش ۴ – پادشاهی بلاش پیروز چهار سال بود

چو بنشست با سوگ ماهی بلاش سرش پر ز گرد و رخش پرخراش سپاه آمد و موبد موبدان هر آنکس…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲ – پادشاهی هرمز یک سال بود

چو هرمز برآمد به تخت پدر به سر برنهاد آن کیی تاج زر چو پیروز را ویژه گفتی ز خشم…

بیشتر بخوانید »

بخش ۳ – پادشاهی پیروز بیست و هفت سال بود

بیامد بتخت کیی برنشست چنان چون بود شاه یزدان‌پرست نخستین چنین گفت با مهتران که ای پرهنر پاکدل سروران همی‌خواهم…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱ – پادشاهی یزدگرد هجده سال بود

چو شد پادشا بر جهان یزدگرد سپاه پراگنده را کرد گرد نشستند با موبدان و ردان بزرگان و سالاروش بخردان…

بیشتر بخوانید »