پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران

بخش ۷- خوان دوم یافتن رستم چشمه آب‏

یکی راه پیش آمدش ناگزیر همی رفت بایست بر خیره خیر پی اسپ و گویا زبان سوار ز گرما و…

بیشتر بخوانید »

بخش ۵- پیغام کاوس به زال و رستم‏

ازان پس جهانجوی خسته جگر برون کرد مردی چو مرغی به پر سوی زابلستان فرستاد زود به نزدیک دستان و…

بیشتر بخوانید »

بخش ۶- خوان نخست جنگ رخش با شیرى‏

برون رفت پس پهلو نیمروز ز پیش پدر گرد گیتی فروز دو روزه بیک روزه بگذاشتی شب تیره را روز…

بیشتر بخوانید »

بخش ۴- رفتن کاوس به مازندران‏

چو زال سپهبد ز پهلو برفت دمادم سپه روی بنهاد و تفت به طوس و به گودرز فرمود شاه کشیدن…

بیشتر بخوانید »

بخش ۳- پند دادن زال کاوس را

همی رفت پیش اندرون زال زر پس او بزرگان زرین کمر چو کاووس را دید دستان سام نشسته بر اورنگ…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱- پادشاهی کی کاوس‏

درخت برومند چون شد بلند گر آید ز گردون برو بر گزند شود برگ پژمرده و بیخ مست سرش سوی…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲- رفتن کی‏کاوس به مازندران‏

چو کاووس بشنید از او این سخن یکی تازه اندیشه افگند بن دل رزمجویش ببست اندران که لشکر کشد سوی…

بیشتر بخوانید »