پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران

بخش ۱۶

چو آگاهی آمد به کاووس شاه که تنگ اندر آمد ز دیوان سپاه بفرمود تا رستم زال زر نخستین بران…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱۷

چو کاووس در شهر ایران رسید ز گرد سپه شد هوا ناپدید برآمد همی تا به خورشید جوش زن و…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱۵

چو رستم ز مازندران گشت باز شه اندر زمان رزم را کرد ساز سراپرده از شهر بیرون کشید سپه را…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱۳- نامه نوشتن کاوس نزدیک شاه مازندران‏

یکی نامه‌ای بر حریر سپید بدو اندرون چند بیم و امید دبیری خرمند بنوشت خوب پدید آورید اندرو زشت و…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱۴

چو نامه به مهر اندر آورد شاه جهانجوی رستم بپیموده راه به زین اندر افگند گرز گران چو آمد به…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱۲- خوان هفتم: کشتن رستم دیو سپید را

وزان جایگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر چو رخش اندر آمد بران هفت کوه بران…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱۱- خوان ششم: جنگ رستم و ارژنگ دیو

یکی مغفری خسروی بر سرش خوی آلوده ببر بیان در برش به ارژنگ سالار بنهاد روی چو آمد بر لشکر…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱۰- خوان پنجم: گرفتار شدن اولاد به دست رستم

وزانجا سوی راه بنهاد روی چنان چون بود مردم راه‌جوی همی رفت پویان به جایی رسید که اندر جهان روشنایی…

بیشتر بخوانید »

بخش ۸- خوان سوم جنگ رستم با اژدها

ز دشت اندر آمد یکی اژدها کزو پیل گفتی نیابد رها بدان جایگه بودش آرامگاه نکردی ز بیمش برو دیو…

بیشتر بخوانید »

بخش ۹- خوان چهارم کشتن زنى جادو را

چو از آفرین گشت پرداخته بیاورد گلرنگ را ساخته نشست از بر زین و ره برگرفت خم منزل جادو اندر…

بیشتر بخوانید »