کیقباد

بخش ۵- آمدن کی‏قباد به استخر پارس‏

وزانجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بد گنجها را کلید نشستنگه آن گه به اسطخر بود کیان را…

بیشتر بخوانید »

بخش ۴- آشتى خواستن پشنگ از کی‏قباد

سپهدار ترکان دو دیده پرآب شگفتی فرو ماند ز افراسیاب یکی مرد با هوش را برگزید فرسته به ایران چنان…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲- جنگ رستم با افراسیاب‏

چو رستم بدید آنک قارن چه کرد چه‌گونه بود ساز ننگ و نبرد به پیش پدر شد بپرسید از وی…

بیشتر بخوانید »

بخش ۳- آمدن افراسیاب به نزدیک پدر خود

برفت از لب رود نزد پشنگ زبان پر ز گفتار و کوتاه چنگ بدو گفت کای نامبردار شاه ترا بود…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱-پادشاهی کیقباد

به شاهی نشست از برش کیقباد همان تاج گوهر به سر برنهاد همه نامداران شدند انجمن چو دستان و چون…

بیشتر بخوانید »