جمشید

بخش ۳- خوالیگرى کردن ابلیس

جوانی برآراست از خویشتن سخنگوی و بینادل و رایزن همیدون به ضحاک بنهاد روی نبودش به جز آفرین گفت و…

بیشتر بخوانید »

بخش ۴- تباه شدن روزگار جمشید

از آن پس برآمد ز ایران خروش پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش سیه گشت رخشنده روز سپید…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲- داستان ضحاک با پدرش

یکی مرد بود اندر آن روزگار ز دشت سواران نیزه گذار گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد ز ترس…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱- جمشید

گرانمایه جمشید فرزند او کمر بست یکدل پر از پند او برآمد برآن تخت فرخ پدر به رسم کیان بر…

بیشتر بخوانید »