هوشنگ

بخش ۳- آبادانى و آرامش شهرها هنگام پادشاهى هوشنگ‏

چو بشناخت آهنگری پیشه کرد از آهنگری اره و تیشه کرد چو این کرده شد چارهٔ آب ساخت ز دریای‌ها…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲- بنیاد نهادن جشن سده‏

یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه پدید آمد از دور چیزی دراز سیه رنگ…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱- هوشنگ

جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد بگشت از برش چرخ سالی چهل پر…

بیشتر بخوانید »