گفتار اندر داستان فرود سیاوش

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

جهانجوی چون شد سرافراز و گرد سپه را بدشمن نشاید سپرد سرشک اندر آید بمژگان ز رشک سرشکی که درمان…

بیشتر بخوانید »