پادشاهی بهرام اورمزد

بخش ۲

برو نیز بگذشت سال دراز سر تاجور اندر آمد به گاز یکی پور بودش دلارام بود ورا نام بهرام بهرام…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱

چو بهرام بنشست بر تخت زر دل و مغز جوشان ز مرگ پدر همه نامداران ایرانیان برفتند پیشش کمر بر…

بیشتر بخوانید »