خانه | سعدی | مواعظ | مفردات

مفردات

باقی مفردات

می‌میرم و همچنان نظر بر چپ و راست تا آنکه نظر در او توان کرد کجاست؟ از روی نکو صبر نمی‌شاید کرد لیکن نه به اختیار می‌باید کرد می‌شنیدم به حسن چون قمری چون بدیدم از آن تو خوبتری و رب غلام صائم بطنه خلا و میزانه من سؤ فعلته امتلا علیک سلام الله ما لاح کوکب و ما طلعت …

بیشتر بخوانید »