خانه | سعدی (صفحه 10)

سعدی

شمارهٔ ۱۵۰

دل مبند ای حکیم بر دنیا که نه چیزیست جاه مختصرش شکر آنان خورند ازین غدار که ندانند زهر در شکرش پیش ازان کز نظر بیفکندت ای برادر بیفکن از نظرش هیچ مهلت نمی‌دهد ایام که نه برمی‌کند به یکدگرش خرد بینش به چشم اهل تمیز که بزرگی بود بدین قدرش زندگانی و مردنش بد بود که نماند و بماند …

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۵۱

شجر مقل در بیابانها نرسد هرگز آفتی به برش رطب از شاهدی و شیرینی سنگها می‌زنند بر شجرش بلبل اندر قفس نمی‌ماند سالها، جز به علت هنرش زاغ ملعون از آن خسیس‌ترست که فرستند باز بر اثرش وز لطافت که هست در طاووس کودکان می‌کنند بال و پرش که شنیدی ز دوستان خدای که نیامد مصیبتی به سرش؟ هر بهشتی …

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۵۲

ای که دانش به مردم آموزی آنچه گویی به خلق خود بنیوش خویشتن را علاج می‌نکنی باری از عیب دیگران خاموش محتسب کون برهنه در بازار قحبه را می‌زند که روی بپوش

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۴۷

ملکداری با دیانت باید و فرهنگ و هوش مست و غافل کی تواند؟ عاقل و هشیار باش پادشاهان پاسبانانند خفتن شرط نیست یا مکن، یا چون حراست می‌کنی بیدار باش

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۴۸

پادشاهان پاسبانانند مر درویش را پند پیران تلخ باشد بشنو و بدخو مباش چون کمند انداخت دزد و رخت مسکینی ببرد پاسبان خفته خواهی باش و خواهی گو مباش

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۳۴

خداوند کشور خطا می‌کند شب و روز ضایع به خمر و خمار جهانبانی و تخت کیخسروی مقامی بزرگست کوچک مدار که گر پای طفلی برآید به سنگ خدای از تو پرسد به روز شمار

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۳۲

حدیث وقف به جایی رسید در شیراز که نیست جز سلسل البول را در او ادرار فقیه گرسنه تحصیل چون تواند کرد مگر به روز گدایی کند، به شب تکرار

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۲۹

برای ختم سخن دست بر دعا داریم امیدوار قبول از مهیمن غفار همیشه تا که فلک را بود تقلب دور مدام تا که زمین را بود ثبات و قرار ثبات عمر تو باد و دوام عافیتت نگاهداشته از نائبات لیل و نهار تو حاکم همه آفاق وآنکه حاکم تست ز بخت و تخت جوانی و ملک برخوردار

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۳۱

بردند پیمبران و پاکان از بی‌ادبان جفای بسیار دل تنگ من که پتک و سندان پیوسته درم زنند و دینار قدر زر و سیم کم نگردد و آهن نشود بزرگ مقدار

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۲۸

بود در خاطرم که یک چندی گرچه هستم به اصل و دانش حر به خرد با فرشته هم پهلو سخن نظم، نظم دانهٔ در تا مگر گردد از ایادی تو تنگم از مرده ریگ مردم پر چون نبودیم در خور خدمت گفت عفوت که السلامه مر بندگی درت کنم چندی بی‌ریا همچو ایبک و سنقر ترک کردیم خدمت و خلعت …

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۲۴

صانع نقشبند بی مانند که همه نقش او نکو آید رزق طایر نهاده در پر و بال تا به هر طعمه‌ای فرو آید روزی عنکبوت مسکین را پر دهد تا به نزد او آید

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۱۸

ناگهان بانگ در سرای افتد که فلان را محل وعده رسید دوستان آمدند تا لب گور قدمی چند و باز پس گردید وان کزو دوستر نمی‌داری مال و ملک و قباله برد و کلید وین که پیوسته با تو خواهد بود عمل تست نفس پاک و پلید نیک دریاب و بد مکن زنهار که بد و نیک باز خواهی دید

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۱۹

یارب این نامه سیه کردهٔ بیفایده عمر همچنان از کرمت بر نگرفتست امید گر به زندان عقوبت بریم روز شمار جای آنست که محبوس بمانم جاوید هر درختی ثمری دارد و هرکس هنری من بیمایهٔ بدبخت، تهیدست چو بید لیکن از مشرق الطاف الهی نه عجب که چو شب روز شود بر هه تابد خورشید ما کیانیم که در معرض …

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۲۰

حقیقتیست که دانا سرای عاریتی ز بهر هشتن و پرداختن نفرماید من این مقام نه از بهر آن بنا کردم که پنج روز بقا اعتماد را شاید خلاف عهد زمان بی‌خلاف معلومست که هیچ نوع نبخشد که باز نرباید بلی به نیت آن تا چو رخت بربندم به جای من دگری همچنین بیاساید ازین قدر نگریزد که مرغ و ماهی …

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۲۱ – در مدح صاحب دیوان

سفینهٔ حکمیات و نظم و نثر لطیف که بارگاه ملوک و صدور را شاید به صدر صاحب صاحبقران فرستادم مگر به عین عنایت قبول فرماید رونده رفت ندانم رسید یا نرسید ازین قیاس که آینده دیر می‌آید به پارسایی ازین حال مشورت بردم مگر ز خاطر من بند بسته بگشاید چه گفت ندانی که خواجه دریاییست نه هر سفینه ز …

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۱۶

هر که بینی مراد و راحت خویش از همه خلق بیشتر خواهد و آن میسر شود به کوشش و رنج که قضا بخشد و قدر خواهد ای که می‌خواهی از نگارین کام با نگارش بگوی اگر خواهد دختر اندر شکم پسر نشود گرچه بابا همی پسر خواهد تیز در ریش کاروانسالار گر بدان ده رود که خر خواهد

بیشتر بخوانید »

شمارهٔ ۱۱۱

هر که بر روی زمین مهلت عیشی دارد ای بسا روز که در زیر زمین خواهد بود کشتی آرام نگیرد که بود بر سر آب تا جهان بر سر آبست چنین خواهد بود

بیشتر بخوانید »